Ochrana osobných údajov

Informácie o zákaznikoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znenia neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a shromažďováním svojich osobných údajov v databázi predavajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písemneho vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane  ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možno na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu elektronicky i fyzicky. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba prevádzkovateľovi obchodu.